ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 28η Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.Η σχετική παρουσίαση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας https://atrust.gr/ . Δείτε εδώ την παρουσίαση ΚΗΦΙΣΙΑ, 28 ΜΑΙΟΥ 2024

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ –ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ –ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 15.05.2024 ανακοίνωσής της σχετικά με τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 15ης Μαΐου 2024, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι το νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, ως ακολούθως:Φαίδων […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15ης Μαΐου 2024, αποφάσισε τη διάθεση κερδών χρήσης 2023 και συγκεκριμένα ποσού € 20.000 καθώς και προηγούμενων χρήσεων (χρήσης 2021) και συγκεκριμένα […]

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15ΗΣ MAIOY 2024

H εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 15η Μαΐου 2024, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου, μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν εν συνόλω 2.282.918 μετοχές και 2.282.918 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 74,29 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Διευκρινίζεται […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, λαμβάνοντας υπόψη την παρέλευση της ανατρεπτικής προθεσμίας των δώδεκα μηνών από το χρόνο απόκτησης των ιδίων μετοχών εντός της οποίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, διενεργείται η διανομή των ιδίων μετοχών […]

Οικονομικό Ημερολόγιο 2024

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»(η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2024, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών: 23 Απριλίου 2024 Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2023 15 Μαΐου 2024 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων 20 Μαΐου 2024 Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2023 21 […]

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι στις 08.01.2024, τα ακόλουθα διευθυντικά στελέχη, υπόχρεα πρόσωπα βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, απέκτησαν δωρεάν από την Εταιρεία, μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, μετοχές της, δυνάμει της […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 114 ΤΟΥ Ν.4548/2018

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 08.01.2024 ολοκληρώθηκε η δωρεάν διάθεση από την Εταιρεία, με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση, προς συγκεκριμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού αυτής, 21.000 ιδίων, κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του […]

Ανακοίνωση αγοράς Ιδίων Μετοχών

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018 και κατ’ εφαρμογή της από 03.11.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και της από 20.12.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη στις 27.12.2023, μέσω της EUROBANK EQUITIES […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 20 Δεκεμβρίου 2023, αποφάσισε την έναρξη του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 49 επ. του Ν. 4548/2018, με σκοπό: (α) […]