Οικονομικό Ημερολόγιο

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»(η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2024, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

23 Απριλίου 2024Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2023
15 Μαΐου 2024Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων
20 Μαΐου 2024Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2023
21 Μαΐου 2024Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2023 – Record date
27 Μαΐου 2024Ημερομηνία καταβολής μερίσματος χρήσης 2023
27 Σεπτεμβρίου 2024Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2024


Οι ανωτέρω αναφερόμενες ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή μερίσματος τελούν υπό την αίρεση σχετικής έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό, με τροποποίηση του παρόντος κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Κηφισιά, 1η Φεβρουαρίου 2024