Γνωστοποιήσεις πληροφοριών περί αειφορίας και δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 (SFDR)

Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού, ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ως ισχύει, επιδιώκει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές ενσωματώνουν τους κινδύνους βιωσιμότητας στις διαδικασίες τους σε σχέση με τις επενδυτικές τους αποφάσεις και την παροχή επενδυτικών συμβουλών και θέτει κανόνες ως προς την αξιολόγηση των δυσμενών επιπτώσεων βιωσιμότητας και των σχετικών με τη βιωσιμότητα πληροφοριών που παρέχονται, όσον αφορά στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Η ALPHA TRUST (εφεξής η «Εταιρεία») αναγνωρίζει τη σημασία των ουσιωδών περιβαλλοντικών και κοινωνικών πληροφοριών στη διαμόρφωση σχετικών κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης («ESG», άλλως Environmental, Social, Governance), και προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του παραπάνω Ευρωπαϊκού Κανονισμού, ο οποίος ισχύει από την 10η Μαρτίου 2021, ακολουθεί μια βιώσιμη προσέγγιση στις επενδυτικές διαδικασίες της και προβαίνει στις ακόλουθες γνωστοποιήσεις:

Η ALPHA TRUST λαμβάνει υπόψη τους σχετικούς κινδύνους βιωσιμότητας κατά τη διαδικασία έρευνας, ανάλυσης και λήψης των επενδυτικών αποφάσεών της. Οι επενδυτικές αποφάσεις μπορούν να δημιουργήσουν, να συμβάλουν ή να συνδεθούν άμεσα με δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας (Δυσμενείς Επιπτώσεις Βιωσιμότητας). Οι παράγοντες βιωσιμότητας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες, καθώς και παράγοντες που αφορούν στην εταιρική διακυβέρνηση.

Ενσωμάτωση Κινδύνων Βιωσιμότητας στην επενδυτική διαδικασία

Ως Kίνδυνος Bιωσιμότητας νοείται ο κίνδυνος που συνδέεται με γεγονός ή περίσταση ΕSG, δηλ. στον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό τομέα ή στον τομέα της διακυβέρνησης, η οποία, εάν επέλθει, θα μπορούσε να έχει σημαντική αρνητική επίπτωση (πραγματική ή δυνητική) στο ενεργητικό και το παθητικό των εταιρειών που επενδύουν, με επακόλουθη αρνητική επίπτωση στην αξία ή στην απόδοση και στην αξία των επενδύσεων. Η αξιολόγηση των κινδύνων βιωσιμότητας που ενδέχεται να έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στην αξία των επενδύσεων είναι καθήκον μας απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη και στους επενδυτές μας, με στόχο τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Η ενσωμάτωση παραγόντων ESG στην πολιτική των διαδικασιών μιας εταιρείας αποβλέπει στη σταθερή λειτουργία της εταιρείας και στην ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων στους ενδιαφερόμενους, το περιβάλλον και την κοινωνία.

Ο κίνδυνος βιωσιμότητας κατά την διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων αξιολογείται από την Εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρουν σε ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο. Τέτοιες επιπτώσεις μπορεί να προέρχονται από:

i. κανονιστικές αλλαγές (π.χ. όρια εκπομπών / φόροι, απαιτήσεις διακυβέρνησης),
ii. κόστος και αβεβαιότητα της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της νέας τεχνολογίας,
iii. δυσφήμηση λόγω μη συμμόρφωσης με τις βέλτιστες πρακτικές βιωσιμότητας,
iv. αλλαγές συμπεριφοράς των συμμετεχόντων στην αγορά (π.χ. επενδυτές, καταναλωτές),
v. την εκδήλωση φαινομένων λόγω της κλιματικής αλλαγής (όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, χιονοθύελλες, βροχοπτώσεις, αύξηση της στάθμης της θάλασσας, κ.α.).

Το επίκεντρο της διαχείρισης κινδύνων βιωσιμότητας για την ALPHA TRUST έγκειται στη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον, σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. Αυτή η προσέγγιση είναι σύμφωνη με την τελική έκθεση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών σχετικά με τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων.

Για τον σκοπό αυτό, η μεθοδολογία της ΑLPHA TRUST προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον βασίζεται στον προσδιορισμό των μετρήσεων κινδύνου των τριών πυλώνων του ESG: Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση. Με αυτόν τον τρόπο, η Εταιρεία μπορεί να αξιολογήσει καλύτερα την ετοιμότητα κάθε εκδότη τίτλου για τη μετάβασή του σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον βάσει των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού. Πέραν της χρήσης μιας ευρύτατης λίστας δεικτών βιωσιμότητας από παρόχους δεδομένων, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών να εξετάσουν κάθε διαθέσιμη πληροφορία κινδύνου βιωσιμότητας.
Η Εταιρεία ξεκινά με την εκ των προτέρων αξιολόγηση κινδύνου των επενδυτικών ευκαιριών. Η δέουσα επιμέλεια και η επιλογή των επενδύσεων εξετάζει μια σειρά κινδύνων, μεταξύ των οποίων είναι και οι κίνδυνοι βιωσιμότητας. Επιπροσθέτως, σχετικοί δείκτες κινδύνου έχουν προστεθεί στο υπάρχον πλαίσιο αναφορών και τα αποτελέσματα σε επίπεδο χαρτοφυλακίου υπό τη διαχείριση της Εταιρίας χαρτοφυλακίων, καθώς και σε επίπεδο τίτλου, κοινοποιούνται στους διαχειριστές.

Η ALPHA TRUST έχει προσδιορίσει τα πλαίσια της διάθεσης ανάληψης κινδύνων βιωσιμότητας (sustainability risk appetite), ώστε να δημιουργείται λίστα παρακολούθησης τίτλων με υψηλό δείκτη κινδύνου και να ενεργοποιείται σχετική διαδικασία κλιμάκωσης ενεργειών σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων σημαντικότητας, ενώ επιπρόσθετα και σε συστηματική βάση σχετικές αναφορές τίθενται σε γνώση των αρμοδίων οργάνων.

Ωστόσο, η εταιρεία δηλώνει ότι δεν λαμβάνει υπόψη της τις δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες βιωσιμότητας. Ο λόγος υιοθέτησης αυτής της προσέγγισης επί του παρόντος, είναι η έλλειψη των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν τους παράγοντες αυτούς.

Είναι στις προθέσεις της Εταιρείας να τροποποιήσει την προαναφερόμενη προσέγγιση   ώστε να αναγνωρίζονται οι δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες βιωσιμότητας, μόλις τα δεδομένα καταστούν διαθέσιμα και αξιολογηθούν ως αξιόπιστα.

Διαφάνεια Πολιτικής Αποδοχών και Πολιτικής Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου αναφορικά με την ενσωμάτωση κινδύνων βιωσιμότητας

Η ALPHA TRUST έχει θεσπίσει και διατηρεί Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ περί ΟΣΕΚΑ και τον Κανονισμό που συμπληρώνει την Οδηγία 2011/61/ΕΕ περί Διαχειριστών ΟΕΕ. Η Πολιτική Αποδοχών συνάδει με και προωθεί την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων – ρητά συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου βιωσιμότητας – και δεν ενθαρρύνει την υπερβολική ανάληψη κινδύνων ή/και την ανάληψη κινδύνων που είναι ασύμβατη προς τα προφίλ κινδύνου, τους κανονισμούς ή τα καταστατικά έγγραφα των υπό τη διαχείριση της Εταιρίας ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ. Λεπτομέρειες σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών θα διατηρούνται στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Περαιτέρω, η ALPHA TRUST έχει θεσπίσει και διατηρεί Πολιτική Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου στην οποία – μεταξύ άλλων – δηλώνονται αποδεκτές για την Εταιρεία πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης των εκδοτών και προβλέπονται χειρισμοί τυχόν ζητημάτων σύγκρουσης συμφερόντων που δύναται να προκύψουν, όπως επίσης και η τήρηση σχετικών αρχείων και η παροχή πρόσθετων λεπτομερειών ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν με βάση την εν λόγω πολιτική. Λεπτομέρειες σχετικά με την Πολιτική Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου θα διατηρούνται στον ιστότοπο της Εταιρείας.

PRI Signatory

H ALPHA TRUST υποστηρίζει τις Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων

Η ALPHA TRUST αναγνωρίζοντας τη σημασία λήψης υπευθύνων επενδυτικών αποφάσεων που βασίζονται στα ESG κριτήρια προχώρησε στην ένταξή της στην πρωτοβουλία «Principles for Responsible Investment» (PRI) ως «Investment Manager Signatory», το 2020.

Με την ένταξή της στην πρωτοβουλία PRI, η ALPHA TRUST υιοθετεί τις εξής αρχές υπεύθυνων επενδύσεων:

• Ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στις διαδικασίες ανάλυσης επενδύσεων και λήψης αποφάσεων:
• Ενεργή κατοχή κεφαλαίων και η ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στις πολιτικές και πρακτικές ιδιοκτησίας κεφαλαίων.
• Επιδίωξη ανάλογης εφαρμογής ESG θεμάτων από τις οντότητες στις οποίες πραγματοποιούνται επενδύσεις από την εταιρεία.
• Προώθηση της αποδοχής και εφαρμογής των αρχών υπεύθυνων επενδύσεων εντός του κλάδου.
• Συνεργασία για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εταιρείας στην εφαρμογή των αρχών υπεύθυνων επενδύσεων.
• Υποβολή έκθεσης σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας και την πορεία προς την εφαρμογή των αρχών υπεύθυνων επενδύσεων.

Η ALPHA TRUST έχει θεσπίσει και διατηρεί ESG Επενδυτική Πολιτική επί περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης θεμάτων τα οποία σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας.

 

Διαβάστε εδώ τον Απολογισμό Βιωσιμότητας της ALPHA TRUST για το 2021.