Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με το άρθρο 17 του νόμου 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, αποφάσισε κατά την 25η Νοεμβρίου 2021 την υιοθέτηση και εφαρμογή του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021 που εξέδωσε το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Σ.Ε.Δ.).

Σκοπός του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος αντλεί εμπειρία από τις ευρωπαϊκές και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, με γνώμονα πάντα τα χαρακτηριστικά του ελληνικού επιχειρείν και της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, είναι να προωθήσει την καλή διακυβέρνηση με την πεποίθηση ότι αυτή θα ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη επιτυχία και ανταγωνιστικότητα της Εταιρίας.

Η εφαρμογή του Κώδικα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από την Εταιρία ή τους επενδυτές αυτής ως μια διαδικασία που προσδίδει αξία στην επιχείρηση και όχι ως απλή άσκηση συμμόρφωσης. Το κείμενο του προαναφερόμενου Κώδικα διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.esed.org.gr/code-listed.

Τυχόν αιτιολογημένες αποκλίσεις συμμόρφωσης από τον ανωτέρω Κώδικα θα αναφέρονται ρητώς στην Ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας, όπως αυτή εκάστοτε θα αποτυπώνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση.