Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση Δικαιωμάτων Ψήφου, Ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου και Σημαντικές Συμμετοχές

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 3556/2007, ότι μετά την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 05.07.2022, το καταβεβλημένο μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.121.091,84 ευρώ και διαιρείται σε 3.114.144 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ η κάθε μία.

Mέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου άνω του 5%, σύμφωνα με τις σχετικές γνωστοποιήσεις τους προς την Εταιρεία, είναι οι κ.κ. Γεωργία Δομετίου, Μιχαήλ Χατζηδάκης, Αγγελική Χατζηδάκη, Βασιλική Χατζηδάκη, συνδικαιούχοι σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα (Κ.Ε.Μ.), οι οποίοι κατέχουν άμεσα 655.456 μετοχές, με ποσοστό 21,05%, ο κ. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, ο οποίος κατέχει άμεσα 650.350 μετοχές, με ποσοστό 20,88% και ο κ. Χριστόδουλος Αίσωπος, ο οποίος κατέχει άμεσα 173.350 μετοχές, με ποσοστό 5,57%.

Κηφισιά, 07.07.2022