Οικονομικό Ημερολόγιο 2023

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2023, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

10 Απριλίου 2023Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2022
24 Μαΐου 2023Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων
29 Σεπτεμβρίου 2023Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2023

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό, με τροποποίηση του παρόντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κηφισιά, 31 Ιανουαρίου 2023