Ενημέρωση του επενδυτικού κοινού από τις επιπτώσεις του COVID – 19

Σε συνέχεια της υπ’αρ.πρωτ.3447/20 Νοεμβρίου 2020 επιστολής του Χρηματιστηρίου Αθηνών σχετικά με την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τις επιπτώσεις του Covid -19 στα Οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, επισημαίνουμε τα παρακάτω.

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί σε συστηματική βάση τις εξελίξεις και φροντίζει για την λήψη μέτρων προκειμένου να εξασφαλίσει την επιχειρηματική συνέχεια, την απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας και τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών από την εξέλιξη της πανδημίας.

Με κυρίαρχη προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων υλοποίησε άμεσα πλάνο ενεργειών ώστε να διαμορφώσει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, με την υιοθέτηση πολιτικών εξ αποστάσεως εργασίας, περιορισμό των ταξιδιών, την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων καθώς και ευέλικτων τρόπων εργασίας ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες των εργαζομένων.

Τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 δεν είχαν σημαντική διακύμανση.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της και ότι τόσο τα έσοδα όσο και τα διαθέσιμά της είναι επαρκή για να καλύψουν τις υποχρεώσεις της και την πληρωμή των λειτουργικών της εξόδων στο εγγύς μέλλον.

Για το τρίτο τρίμηνο του 2020 ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας  διαμορφώθηκε στα €1.117 χιλ. έναντι €1.300 της αντίστοιχης περιόδου χρήσης 2019. Τα αποτελέσματα (ζημίες) προ  Φόρων για το τρίτο τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στο ποσό των € (16,5) χιλ., από κέρδη προ Φόρων €153 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο χρήσης 2019. Τα αποτελέσματα προ Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν (ζημία) στο ποσό των €(12,7) χιλ. έναντι κερδών €153 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο χρήσης 2019.

Σε επίπεδο Ομίλου για το τρίτο τρίμηνο 2020 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €1.210 χιλ. έναντι €1.401 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο χρήσης 2019. Τα αποτελέσματα προ Φόρων σε επίπεδο Ομίλου, για το τρίτο τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε κέρδη €66,9 χιλ. έναντι €244,3 χιλ. για το αντίστοιχο τρίμηνο 2019. Τα αποτελέσματα προ Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων σε επίπεδο Ομίλου για το τρίτο τρίμηνο 2020 διαμορφώθηκαν σε €70,8 χιλ. έναντι €244 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο χρήσης 2019.

Σωρευτικά από την αρχή της χρήσης, για την περίοδο 01/01/2020-30/09/2020, ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε €3.510 χιλ. έναντι ποσού €3.634 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου 2019, τα κέρδη προ φόρων σε €34,9 χιλ. έναντι €294,7 της αντίστοιχης περιόδου 2019, τα Αποτελέσματα προ Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων ζημία, €(205 χιλ.)  έναντι κερδών €65,6 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο 2019.

Σε επίπεδο Ομίλου από την αρχή της χρήσης, για την περίοδο 01/01/2020-30/09/2020, ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε €3.792 χιλ. έναντι €3.917 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου 2019, τα κέρδη προ Φόρων σε €94 χιλ., από €308,6 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο 2019, τα Αποτελέσματα προ Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων σε €106,4 χιλ., έναντι €300,9 χιλ., την αντίστοιχη περίοδο 2019.

Δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στην Κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας  και το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων για την Εταιρεία για την περίοδο 01/01/2020 – 30/09/2020 διαμορφώθηκε στα €5.414 χιλ., ενώ σε επίπεδο Ομίλου σε €4.819 χιλ.

Σε συνέχεια της υπ’αρ.πρωτ.3447/20 Νοεμβρίου 2020 επιστολής του Χρηματιστηρίου Αθηνών σχετικά με την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τις επιπτώσεις του Covid -19 στα Οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, επισημαίνουμε τα παρακάτω.

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί σε συστηματική βάση τις εξελίξεις και φροντίζει για την λήψη μέτρων προκειμένου να εξασφαλίσει την επιχειρηματική συνέχεια, την απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας και τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών από την εξέλιξη της πανδημίας.

Με κυρίαρχη προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων υλοποίησε άμεσα πλάνο ενεργειών ώστε να διαμορφώσει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, με την υιοθέτηση πολιτικών εξ αποστάσεως εργασίας, περιορισμό των ταξιδιών, την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων καθώς και ευέλικτων τρόπων εργασίας ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες των εργαζομένων.

Τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 δεν είχαν σημαντική διακύμανση.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της και ότι τόσο τα έσοδα όσο και τα διαθέσιμά της είναι επαρκή για να καλύψουν τις υποχρεώσεις της και την πληρωμή των λειτουργικών της εξόδων στο εγγύς μέλλον.

Για το τρίτο τρίμηνο του 2020 ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας  διαμορφώθηκε στα €1.117 χιλ. έναντι €1.300 της αντίστοιχης περιόδου χρήσης 2019. Τα αποτελέσματα (ζημίες) προ  Φόρων για το τρίτο τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στο ποσό των € (16,5) χιλ., από κέρδη προ Φόρων €153 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο χρήσης 2019. Τα αποτελέσματα προ Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν (ζημία) στο ποσό των €(12,7) χιλ. έναντι κερδών €153 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο χρήσης 2019.

Σε επίπεδο Ομίλου για το τρίτο τρίμηνο 2020 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €1.210 χιλ. έναντι €1.401 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο χρήσης 2019. Τα αποτελέσματα προ Φόρων σε επίπεδο Ομίλου, για το τρίτο τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε κέρδη €66,9 χιλ. έναντι €244,3 χιλ. για το αντίστοιχο τρίμηνο 2019. Τα αποτελέσματα προ Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων σε επίπεδο Ομίλου για το τρίτο τρίμηνο 2020 διαμορφώθηκαν σε €70,8 χιλ. έναντι €244 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο χρήσης 2019.

Σωρευτικά από την αρχή της χρήσης, για την περίοδο 01/01/2020-30/09/2020, ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε €3.510 χιλ. έναντι ποσού €3.634 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου 2019, τα κέρδη προ φόρων σε €34,9 χιλ. έναντι €294,7 της αντίστοιχης περιόδου 2019, τα Αποτελέσματα προ Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων ζημία, €(205 χιλ.)  έναντι κερδών €65,6 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο 2019.

Σε επίπεδο Ομίλου από την αρχή της χρήσης, για την περίοδο 01/01/2020-30/09/2020, ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε €3.792 χιλ. έναντι €3.917 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου 2019, τα κέρδη προ Φόρων σε €94 χιλ., από €308,6 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο 2019, τα Αποτελέσματα προ Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων σε €106,4 χιλ., έναντι €300,9 χιλ., την αντίστοιχη περίοδο 2019.

Δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στην Κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας  και το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων για την Εταιρεία για την περίοδο 01/01/2020 – 30/09/2020 διαμορφώθηκε στα €5.414 χιλ., ενώ σε επίπεδο Ομίλου σε €4.819 χιλ.

Κηφισιά 15/12/2020