Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι σε εφαρμογή της από 29.06.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της Εταιρίας και σύμφωνα με τους όρους της, κατ’ εξουσιοδότηση αυτής, από 31.12.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε την 30.12.2021 η διάθεση συνολικά 29.900 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 149.500,00 ευρώ που προκύπτει λαμβάνοντας υπόψιν την τιμή κλεισίματος 5,00 ευρώ της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας όπως προβλέπεται, στους παρακάτω 11 συνολικά δικαιούχους:

 • Χριστόδουλο Αίσωπο – Διευθύνοντα Σύμβουλο
 • Φαίδωνα-Θεόδωρο Ταμβακάκη – Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Νικόλαο Παπαδόπουλο – Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Λειτουργιών
 • Κωνσταντίνο Αδάμ – Διαχειριστή Επενδύσεων
 • Παναγιώτα Ζαγάρη – Διαχειρίστρια Επενδύσεων
 • Κωνσταντίνο Μαυρόπουλο – Διαχειριστή Επενδύσεων
 • Δημήτριο Νταλίπη – Διαχειριστή Επενδύσεων
 • Ιωσήφ Παπαδογιάννη – Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό, και Διευθυντή Επενδύσεων
 • Σπυρίδωνα Γαλανάκη – Διευθυντή Πωλήσεων Ιδιωτών Πελατών
 • Αναστάσιο Δρίτσα – Επενδυτικό Σύμβουλο
 • Βασίλειο Κατσίκη – Επενδυτικό Σύμβουλο

Στο πλαίσιο της κατά τα ανωτέρω εγκριθείσας δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας.

Μετά την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρία κατέχει συνολικά 91.630 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,95% του συνόλου των μετοχών της.

Κηφισιά, 31.12.2021