Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών

Η Εταιρία ALPHA TRUST Α.Ε. Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., ανακοινώνει ότι ο μέτοχος κ. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 και πλέον τον Κανονισμό ΕΕ 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), προέβη την 16.06.2020 σε αγορά, μέσω της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α., 1.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της ως άνω Εταιρίας, συνολικής καθαρής αξίας 6.960,00 ευρώ.

Κηφισιά, 19 Ιουνίου 2020