Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών

Η Εταιρία ALPHA TRUST Α.Ε. Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., ανακοινώνει ότι ο μέτοχος κ. David Phillip Gibbs, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), προέβη την 16.12.2020 σε πώληση 3000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ως άνω Εταιρίας, συνολικής αξίας 14.102,00 ευρώ.

Κηφισιά, 18 Δεκεμβρίου 2020