Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών

Η Εταιρία ALPHA TRUST Α.Ε. Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως ισχύει, ότι η μέτοχος κ. Αγγελική Χατζηδάκη, Μέλος Δ.Σ., μη εκτελεστική (Υπόχρεο Πρόσωπο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), την 08.10.2021 απέκτησε μέσω πίστωσης σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα (Κ.Ε.Μ.) στην οποία είναι συνδικαιούχος 6.200 κοινές ονομαστικές μετοχές της ως άνω Εταιρίας, συνολικής καθαρής αξίας 29.884 ευρώ.

Κηφισιά, 12 Οκτωβρίου 2021