Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών

Η Εταιρία ALPHA TRUST Α.Ε. Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως ισχύει, ότι ο μέτοχος κ. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικός (Υπόχρεο Πρόσωπο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), προέβη την 04.11.2021 σε αγορά, μέσω της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της ως άνω Εταιρίας, συνολικής καθαρής αξίας 2.625 ευρώ.

Κηφισιά, 5 Νοεμβρίου 2021