Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών

Η Εταιρία ALPHA TRUST Α.Ε. Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως ισχύει, ότι ο μέτοχος κ. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικός (Υπόχρεο Πρόσωπο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), απέκτησε την 19.11.2021, μέσω της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 2000 κοινές ονομαστικές μετοχές της ως άνω Εταιρίας, συνολικής καθαρής αξίας 8.874 ευρώ, κατόπιν της από 18.05.2021 άσκησης σχετικού δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών.

Κηφισιά, 22 Νοεμβρίου 2021