Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών

Η Εταιρία ALPHA TRUST Α.Ε. Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως ισχύει, ότι η μέτοχος κ. Αγγελική Χατζηδάκη, Μέλος Δ.Σ., μη εκτελεστική (Υπόχρεο Πρόσωπο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), απέκτησε, ως συνδικαιούχος σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΚΕΜ), την 10.05.2022, ότε η ημερομηνία συναλλαγής (αγορά), μέσω της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 1.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της ως άνω Εταιρίας, συνολικής καθαρής αξίας 5.050,00 ευρώ.

Κηφισιά, 12 Μαΐου 2022