Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, στις 26.11.2021 και ώρα 09.30, στα γραφεία της Εταιρίας, στην Κηφισιά, οδός Τατοΐου αρ. 21 στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 32 μέτοχοι κατέχοντες 2.025.552 μετοχές, δηλαδή (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρίας) ποσοστό 67,879%.

 Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

  1. Τροποποίηση άρθρων του καταστατικού προς εναρμόνισή του, λόγω επικείμενης εισαγωγής των μετοχών της Εταιρίας προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (Κύρια Αγορά Χρηματιστηρίου Αθηνών), με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιριών και/ή του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης.
  2. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 110 επ. του Ν. 4548/2018.
  3. Διάφορες ανακοινώσεις.

 Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση, εν όψει της επικείμενης εισαγωγής των μετοχών της Εταιρίας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ήτοι σε ρυθμιζόμενη αγορά κατά την έννοια του Ν. 4514/2018 και του Ν. 4548/2018, ενέκρινε ομόφωνα (67,879%) την τροποποίηση άρθρων του καταστατικού προς εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 που διέπουν τη λειτουργία των εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ανώνυμων εταιριών και του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Περαιτέρω, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρίας, να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης.

Επί του δευτέρου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (67,879%) την Πολιτική Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρίας, να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, όπως την ανάρτηση της Πολιτικής στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Επί του τρίτου θέματος δεν υπήρξαν περαιτέρω ανακοινώσεις.

 Κηφισιά, 29 Νοεμβρίου 2021