Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας ενημερώνουμε  ότι πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, στις 04.02.2020 και ώρα 17.00 σε συνεδριακό χώρο επί της οδού Τ.Καβαλιεράτου στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 42 μέτοχοι κατέχοντες 581.426 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 78,091 %.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

  1. Έγκριση διανομής μερίσματος από κέρδη προηγουμένων χρήσεων € 1,40 ανά μετοχή.
  2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €1,40 ανά μετοχή και ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών (split) με αναλογία τρεις νέες μετοχές για μία παλιά και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
  3. Έγκριση προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options).
  4. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου.
  5. Έγκριση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση αποχωρήσαντος.
  6. Τροποποίηση άρθρου 12 του Καταστατικού.
  7. Διάφορες ανακοινώσεις.


Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα (78,091%) ενέκρινε τη διανομή, από  κέρδη προηγουμένων χρήσεων, μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους συνολικού μικτού ποσού ευρώ 1.042.372,80 το οποίο αντιστοιχεί σε 1,40 ευρώ ανά μετοχή και είναι προσαυξημένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις 28.761 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 1,33 ευρώ ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίζεται η 07.02.2020.

Δικαιούχοι του μερίσματος από κέρδη προηγουμένων χρήσεων είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την 10.02.2020 (record date).

Η καταβολή θα αρχίσει την 13.02.2020 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (78,091%) :

α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του 1.082.638,20 ευρώ το οποίο προέρχεται: i) από την κεφαλαιοποίηση τμήματoς αποθεματικού από φορολογηθέντα έσοδα συνολικού ποσού 1.120.534,40 ευρώ και ii) από την κεφαλαιοποίηση ποσού 19.084,76 ευρώ από αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων, μειωμένων κατά τον αναλογούντα φόρο 5%, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,40 ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει σε 1.113.570,72 ευρώ, διαιρούμενο σε 773.313 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,44 ευρώ η κάθε μία.

β) Την αύξηση του αριθμού των μετοχών με την έκδοση τριών νέων μετοχών για κάθε μία παλαιά και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,08 ευρώ ανά μετοχή.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει τελικά σε 1.113.570,72 ευρώ, διαιρούμενο σε 3.093.252 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ η κάθε μία.

γ)την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (78,091%) τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε στελέχη και στους εργαζομένους της Εταιρίας καθώς και των θυγατρικών της, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών της Εταιρίας (options). Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια τριών ετών και ο ανώτατος αριθμός μετοχών της Εταιρίας που θα διατεθούν θα ανέλθει σε 104.400 μετοχές μετά το split του θέματος 2. Η τιμή διάθεσης των μετοχών προσδιορίστηκε με βάση τη μέση σταθμισμένη τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή 17,748 ευρώ ανά μετοχή και έτσι θα διαμορφωθεί σε 4,437 ευρώ ανά μετοχή μετά το split του θέματος 2 (17,748 : 4 = 4,437).

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής και να ρυθμίσει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που δε ρυθμίστηκε διαφορετικά από την παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Επί του τετάρτου θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (78,091%) το διορισμό Επιτροπής Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι τριμελής και θα αποτελείται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο μη μέλη του. Το ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικό. Επίσης, όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα μέλη καθώς πληρούν τις προυποθέσεις του άρθρου 4 παρ.1 ν.3016/2002 καθώς σήμερα: (α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχουν σχέση εξάρτησης, όπως αυτή ορίζεται στην διάταξη του άρθρου  4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002, με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα.

Έτσι, η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελείται από τους κ.κ.:

  • Μιχαήλ Πάππαρη του Δημητρίου,κάτοικο Κηφισιάς, οδός Κυθήρων αρ.2Α, κάτοχο του υπ’αρ.ΑΚ 031393/ΑΤ Κηφισιάς ΑΔΤ, μη μέλος του Δ.Σ.,
  • Χαράλαμπο Σταματόπουλο του Κωνσταντίνου, κάτοικο Πικερμίου (Ντράφι), οδός Φιλοκτήτου αρ.24, κάτοχο του υπ’αρ.ΑΙ 644699/27.04.1989/ΑΤ Αγ.Παρασκευής ΑΔΤ, μη μέλος του Δ.Σ. και
  • Γεώργιο Καμπάνη του Δημητρίου, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Φραγκοκλησιάς 3Α κ’ Γρανικού, κάτοχο του υπ’αρ. ΑΙ644631/21.04.2011/ΑΤ Ραφήνας ΑΔΤ, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Περαιτέρω, ο κος Μιχαήλ Πάππαρης ορίζεται ομόφωνα (με ποσοστό 78,091% του μετοχικού κεφαλαίου ή 581.426 μετοχές) από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητος από την Εταιρεία ενώ ο κος Γεώργιος Καμπάνης ο οποίος είναι μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, έχει την επαγγελματική ιδιότητα του Οικονομολόγου, είναι τέως Ορκωτός Ελεγκτής, κρίνεται ομόφωνα (με ποσοστό 78,091% του μετοχικού κεφαλαίου ή 581.426 μετοχές) από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ότι διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αναγνωρίζει ότι και τα τρία ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, έχουν επαρκή γνώση στο τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία, ήτοι στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων και παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και εν γένει πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Η ως άνω Επιτροπή Ελέγχου, θα έχει θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα συγκληθεί εντός του έτους 2020.

Επί του πέμπτου θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (78,091%) το διορισμό του κου Γεωργίου Καμπάνη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του κου Νικολάου Τζανέτου.

Επί του έκτου θέματος η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να μην προχωρήσει σε διόρθωση του άρθρου 12 του Καταστατικού.


Κηφισιά, 04 Φεβρουαρίου 2020