Αντικατάσταση Υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων

Η Εταιρεία με την επωνυμία ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ανακοινώνει ότι η κα Μαρία Σαλαμούρα αναλαμβάνει από 03.09.2019 τη θέση του υπευθύνου εξυπηρέτησης μετόχων σε αντικατάσταση της κας Ευθαλίας Πάσχου.