ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 20 Δεκεμβρίου 2023, αποφάσισε την έναρξη του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 49 επ. του Ν. 4548/2018, με σκοπό: (α) τη δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό της Εταιρείας, καθότι ενδέχεται να προκύψει ανάγκη απόκτησης ιδίων μετοχών για κάλυψη στο μέλλον τυχόν νέου προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών σε μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό της Εταιρείας, με σκοπό π.χ. την επιβράβευσή τους για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για τη χρήση 2023 και/ή επόμενων χρήσεων ή (β) την ακύρωση των ιδίων μετοχών με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή (γ) την εν μέρει δωρεάν διάθεση σε μέλη του Δ.Σ. και του προσωπικού της Εταιρείας και την εν μέρει ακύρωση των μετοχών, σύμφωνα με την από 03.11.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και με τους εξής όρους:

(α) Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που δύνανται να αποκτηθούν θα είναι μέχρι 303.683 μετοχές, η ονομαστική αξία των οποίων, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες έχει αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρεία και διατηρεί, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείαςꞏ

(β) Η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών ορίζεται σε δέκα ευρώ (10,00 €) ενώ η κατώτατη σε ένα λεπτό του ευρώ (0,01 €)ꞏ

(γ) Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των μετοχών ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από τη λήψη της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, δηλαδή έως 03.11.2025.

Το εάν η Εταιρεία θα προβεί είτε στη δωρεάν διάθεση των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν στα μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό της Εταιρείας, είτε στην ακύρωση των ιδίων μετοχών, είτε συνδυαστικά σε διάθεση μέρους των ιδίων μετοχών στα μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό της Εταιρείας και σε ακύρωση μέρους αυτών, καθώς και ο τελικός αριθμός των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, θα εξαρτηθεί από την εκάστοτε χρονική και οικονομική συγκυρία.

Κηφισιά, 21.12.2023