ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, λαμβάνοντας υπόψη την παρέλευση της ανατρεπτικής προθεσμίας των δώδεκα μηνών από το χρόνο απόκτησης των ιδίων μετοχών εντός της οποίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, διενεργείται η διανομή των ιδίων μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και την αυξημένη ζήτηση που εκδηλώνεται από επενδυτές κατά το τελευταίο διάστημα για τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και σε συμμόρφωση με το άρθρο 49 του ν.4548/2018 και την από 29.04.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη σήμερα σε πώληση με ιδιωτική τοποθέτηση 35.138 ιδίων μετοχών, που πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο προσυμφωνημένων συναλλαγών (πακέτα) σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,1283% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, σε τιμή € 8,00 ανά μετοχή και συνολική αξία € 281.104,00.
Οι ως άνω μετοχές είχαν αποκτηθεί στο πλαίσιο της από 22.10.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με μέση τιμή κτήσης € 4,33 ανά μετοχή. Μετά και την ανωτέρω πώληση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 41.250 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,3246% του συνόλου των μετοχών της.
Σημειώνεται ότι κατά τα λοιπά ισχύει η από 03.11.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας περί της απόκτησης ιδίων μετοχών έως το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της, μετά την αφαίρεση των 77.308 ιδίων μετοχών που είχαν ήδη αποκτηθεί από προηγούμενο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, ήτοι συνολικά έως 303.683 μετοχές, με ανώτερη τιμή τα € 10,00.

Κηφισιά, 30 Απριλίου 2024