Ανακοίνωση

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν της έγκρισης της αίτησής της προς εκποίηση κινητών αξιών σε περίπτωση κλασματικών υπολοίπων από το Χρηματιστήριο Αθηνών, θα προβεί στην εκποίηση 152 κοινών ονομαστικών μετοχών που βρίσκονται στο μεταβατικό λογαριασμό της.

Οι εν λόγω κοινές ονομαστικές μετοχές (κλασματικά υπόλοιπα) θα εκποιηθούν κατά την περίοδο 08.07.2022-07.08.2022.

Το Μέλος που θα προβεί στην εκποίηση είναι η «Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ».

Με την ολοκλήρωση της εκποίησης η Εταιρία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τα αποτελέσματα, καθώς και για τη χρηματική καταβολή στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.

Για κάθε πληροφορία οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210-6289200).

Κηφισιά, 15.06.2022