Ανακοίνωση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι εκλεγέν με την από 17.06.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα την 24.06.2020, ως εξής :

  1. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικός
  2. David Phillip Gibbs, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικός
  3. Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικός
  4. Γεώργιος Καμπάνης, Μέλος Δ.Σ., ανεξάρτητος, μη εκτελεστικός
  5. Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Μέλος Δ.Σ., εκτελεστικός
  6. Αγγελική Χατζηδάκη, Μέλος Δ.Σ., μη εκτελεστική

Επίσης, με την ίδια ως άνω (από 24.06.2020) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανατέθηκαν αρμοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης σε μέλη και μη μέλη του ΔΣ.