Ανακοίνωση μεταβολής μετοχικού κεφαλαίου με αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και εισαγωγή δωρεάν μετοχών από split μετοχών

Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (διακριτικός τίτλος ALPHA TRUST), στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 04.02.2020, αποφάσισε :

α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του 1.082.638,20 ευρώ το οποίο προέρχεται: i) από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αφορολόγητα έσοδα συνολικού ποσού 1.120.534,40 ευρώ και ii) από την κεφαλαιοποίηση τμήματος ποσού 19.084,76 ευρώ από αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων, μειωμένων κατά τον αναλογούντα φόρο 5%, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,40 ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει σε 1.113.570,72 ευρώ, διαιρούμενο σε 773.313 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,44 ευρώ η κάθε μία.

β) Την αύξηση του αριθμού των μετοχών με την έκδοση τριών νέων μετοχών για κάθε μία παλαιά (split) και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,08 ευρώ ανά μετοχή.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο, μετά την ως άνω εταιρική μεταβολή, θα ανέλθει τελικά σε 1.113.570,72 ευρώ, διαιρούμενο σε 3.093.252 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ η κάθε μία.

Την 25.05.2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η υπ’αριθ.52027/25.05.2020 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της, της 28.05.2020, ενημερώθηκε για τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας και ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 2.319.939 νέων δωρεάν μετοχών που προκύπτουν σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο spilt των μετοχών ορίζεται η 02.06.2020.

Από την ίδια ως άνω ημερομηνία οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,36 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στο split των μετοχών.

Από την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΧΑΑ σε συνδυασμό με την υπ’αριθ.26 απόφαση του ΔΣ του ΧΑΑ όπως ισχύει.

Δικαιούχοι του δικαιώματος συμμετοχής στο spilt των μετοχών είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την 03.06.2020 (record date).

Ως ημερομηνία ένταξης προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η 05.06.2020.

Από την ίδια ως άνω ημερομηνία, οι ανωτέρω μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-6289200, κα Μαίρη Σαλαμούρα).

Κηφισιά, 29 Μαίου 2020