Ανακοίνωση για την καταβολή μερίσματος

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24ης Μαΐου 2023, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος από μέρος των κερδών της χρήσης 2022 καθώς και της χρήσης 2021, ανερχόμενου στο ποσό των € 0,2304082241 ευρώ ανά μετοχή. Διευκρινίζεται ότι το ως άνω ποσό είναι προσαυξημένο κατά το ποσό που αναλογεί στις ίδιες μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες ανέρχονται σε 76.058 και οι οποίες δεν δικαιούνται μερίσματος
Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το ως άνω ποσό του μερίσματος, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε € 0,2188878129 ευρώ ανά μετοχή.
H Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε, ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος την 29η.05.2023, ημέρα Δευτέρα, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης αυτού (record date) την 30η.05.2023, ημέρα Τρίτη και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του (μείον τις σύμφωνα με τον νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις/κρατήσεις) την 02.06.2023, ημέρα Παρασκευή.
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( email: c.balla@alphatrust.gr , τηλ. 210-6289200, υπεύθυνη κα. Χριστίνα Μπάλλα).


Κηφισιά, 24.05.2023