Έγκριση Σχεδίου Διάσπασης

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (η «Εταιρεία» ή η «Διασπώμενη») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε στις 29.09.2023 την έγκριση του σχεδίου διάσπασης της Εταιρείας δι’ απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας (η «Επωφελούμενη»), σύμφωνα με τα άρθρα 57 παρ. 3 και 59 έως και 74 του ν. 4601/2019 και του άρθρου 52 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν.

Ειδικότερα, η διάσπαση θα αφορά στην απόσχιση του κλάδου διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων καθώς και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του οποίου περιλαμβάνονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου της 4ης.09.2023.

Όλες οι πράξεις της Διασπώμενης από την 5η Σεπτεμβρίου 2023, που αφορούν στον αποσχιζόμενο κλάδο, θα θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Επωφελούμενης, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 59 παρ. 2 στοιχ. ε, και 70 ν. 4601/2019.

Με την ολοκλήρωση της διάσπασης, η οποία θα επέλθει με την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Αρχής, επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • ιδρύεται η Επωφελούμενη με το καταστατικό που θα εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Διασπώμενης και θα περιληφθεί στην οριστική πράξη διάσπασης η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου,
  • η Διασπώμενη καθίσταται μέτοχος της Επωφελούμενης λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της Επωφελούμενης και ειδικότερα εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10 €) έκαστη και,
  • η Επωφελούμενη υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σ’ αυτήν περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτή αποτυπώνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου και διαμορφώνεται μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της διάσπασης.

Η Διασπώμενη μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης, θα παραμείνει εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών διατηρώντας τις υπηρεσίες ενημέρωσης και σχέσεων με επενδυτές, τις υπηρεσίες τήρησης μετοχολογίου και τις κανονιστικά και θεσμικά προβλεπόμενες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς επίσης θα συνεχίσει τη λειτουργία της με τα περιουσιακά στοιχεία που θα παραμείνουν σ’ αυτήν.

Η ολοκλήρωση της διάσπασης τελεί υπό την αίρεση της κατά νόμο απαιτούμενης έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας καθώς και της λήψης όλων των λοιπών αναγκαίων εγκρίσεων.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας απόσχισης.

To σχέδιο διάσπασης καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό του τόπο στις 03.10.2023 και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.alphatrust.gr/ependutikes-sheseis/etairikes-praxeis/aposhisi-2023).

Κηφισιά, 03.10.2023