Άσκηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της από 04.02.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της από 29.06.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, θεσπίσθηκε πρόγραμμα διάθεσης μετοχών (stock option plan) σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη και εργαζομένους της Εταιρίας και των θυγατρικών της, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών της Εταιρίας, με ανώτατο προς έκδοση αριθμό μετοχών τις 104.400 μετοχές, τιμή διάθεσης το ποσό των 4,437 ευρώ ανά μετοχή και διάρκεια προγράμματος τα 3 έτη, ειδικότεροι όροι του οποίου προσδιορίστηκαν με την από 27.05.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Για το έτος 2022, από 01.03.2022 έως 15.03.2022, ασκήθηκαν συνολικά 12.552 δικαιώματα προαίρεσης από πέντε εκ των δικαιούχων, καταβλήθηκε δε το συνολικό ποσό των 55.693 ευρώ σε τηρούμενο επ’ ονόματι της Εταιρίας τραπεζικό λογαριασμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προβεί στην έκδοση 12.552 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, καθώς και στην πιστοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου και τις διατυπώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Κηφισιά, 17.03.2022